Πλοία Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container ships) που κατασκευάστηκαν για λογαριασμό Ελλήνων από το 1976 έως το 2000.